You Are Here: Home » Teshuvot of Maran HaRav » Waiting for Father to Light Ner Chanuka

Waiting for Father to Light Ner Chanuka

Question:

Because of my work I am unable to get home to light ner chanuka at the zman, I usually arrive home at about 7:00 – 7:30 at night. Could my family wait for me to light ner Chanuka, or must they light without me?

Answer:

As long as you arrive home while there are still many people walking around in the streets [until about 7:30], your family may wait for you to light. It would seem this is still within the prescribed time for hadlaka as it is still not תכלה רגל מן השוק. While certainly one should light at the zman, when this is impossible you may rely on the above. For one who has the custom to light inside his house there is even more room for leniency.

:תשובת מורנו הרב

במה ששאל לדעתי במי שנאלץ להגיע לבית באחד מלילות חנוכה זמן ניכר לאחר צאת הכוכבים, כשעה או שעתיים כיצד לנהוג. האם אשתו תדליק בבית בזמן הראוי והוא ידליק לעצמו לכשיבוא הביתה, או שמא ימתינו לו בני הבית והוא יפתח בהדלקה כאשר יגיע לביתו.

הנה לכאורה היה נראה פשוט שעל בני הבית להדליק בזמן ולא להמתין לו דהלא חייבים הם להדליק משתשקע חמה ועכ”פ לא לאחר מזמן “תכלה רגל מן השוק” שהוא כחצי שעה לאחר תחילת זמן ההדלקה כמבואר ברי”ף במס’ שבת, ברמב”ם בפ”ד ה”ה מחנוכה ובשו”ע סימן תרע”ב סעיף ב’ עי”ש, ורק בדיעבד דעת המחבר והטור שיכול להדליק כל הלילה. וא”כ למה יבטלו כל בני הבית מצותם עד שיגיע הוא הביתה.

אך ידענא שאין זה מנהג העולם, פוק חזה מה עמא דבר. אך לא ידענו אם מנהג ותיקין הוא או מנהג שאין לו שורש וענף.

וראיתי בשו”ת שבט הלוי ח”ד סימן ס”ו שכתב דיש להמתין לאב משום דמצוה בו יותר מבשלוחו, והלכה זו דוחה הא דזריזין מקדימין למצוות עי”ש.

וכבר כתבתי במק”א, דלענ”ד נראה טפי דאין שאלתנו ענין להא דמצוה בו יותר מבשלוחו, דהלא אין זו מצוות האב, שבא לצאת יד”ח ע”י שליחו, אלא נר איש וביתו אמרו, ומצוה זו רובצת על כל בני הבית כאחד וכולם מחוייבים בה, אלא שכולם נפטרים על ידי הדלקת האחד מהם, וברור איפוא שאין ני”ד ענין להא דמצוה בו יותר מבשלוחו.

ומאידך גם אין זה ענין להא דזריזין מקדימין למצוות, דהמדליק לאחר זמן שתכלה רגל מן השוק לא זו בלבד שלא הזדרז במצוה, אלא ביטל מצות נר חנוכה דלכתחלה. דעיקר זמן ההדלקה אינו אלא משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. ויתירא מזו נראה דאף המדליק לאחר זמן משתשקע החמה (לשיטת הרמב”ם מתחילת השקיעה ולדעת הטושו”ע מסופה דהיינו משעת צאת הכוכבים) לפני שתכלה רגל מן השוק ג”כ חמור מהא דזריזין מקדימין, שהרי לשון השו”ע בסעיף ב’ “שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק”. הרי שעבירה יש ביד מי שלא הדליק עם שקיעת החמה ועכ”פ חמור מזריזין דעלמא שלא מצינו לגביו בשום מקום לשון “שכח או הזיד ולא הזדרז”.

ונראה בביאור הדבר דעד כאן לא אמרו זריזין מקדימין אלא במעשה מצוה כמו מילה, תפילה, קר”ש וכדו’, שמקיימה בזמן מסויים וכל הנידון הוא אם מקדים או מאחר, אבל בנר חנוכה עיקר תקנת חכמים הוא לפרסם הנס לכל משך זמן זה “משתשקע החמה עד שתכלה רגל” ונמצא שהמאחר לא זו בלבד שביטל ענין זריזין מקדימין, אלא אף ביטל פרסומי ניסא במקצת הזמן המחוייב בפרסום זה, ודו”ק בזה היטב.

ונמצא שיש בזה ג’ דרגות וחלוקות שונות. לכתחילה צריך להדליק עם השקיעה. למטה ממנו המדליק לפני שתכלה רגל מן השוק. ובדיעבד מדליק והולך כל הלילה. אמנם לאחר שכלתה רגל מן השוק, כל הענין להקדים אינו אלא משום זריזין מקדימין למצוות, ודו”ק בזה.

אמנם כבר ביארתי במק”א דלענ”ד בזמנינו שהרגלי החיים השתנו מן הקצה אל הקצה, ורחובותינו שוקקים חיים עד קרוב לחצות לילה, כל עוד רבים מצויין ברחובות ובשווקים עדיין הוי כאילו לא כלתה רגל מן השוק. שהרי לא אמרו חכמים אלא “עד שתכלה רגל” ושיעור כחצי השעה אינו מתיקון חז”ל אלא נקבע ע”י הרמב”ם והשו”ע בזמניהם.

מה מאד שמחתי כשראיתי בחידושי ריטב”א החדשים בשבת כ”א ממש כדברינו וז”ל “עד כליא רגלא דתרמודאי. ובכל מקום הדבר הזה כפי מה שהוא, והמנהג הפשוט ששיעורו כל זמן שחנויות המוכרים שמן וכיוצא בהם פתוחות”.

ואף דמילתא דפשיטא היא שאין להקל בזה לכתחילה, מ”מ בשעת הדחק כבני”ד נראה דאם יבא האב הביתה כל עוד רבים מתהלכים ברחובות ועדיין יש פרסומי ניסא באופן המלא ביותר, מן הראוי להמתין לאב משום מצוות כיבוד אב. דמאחר שכך נהגו בבית ישראל להיות כל איש שורר בביתו וכל הילדים עומדים כשתילי זיתים סביב לאבא שמדליק ראשון, נראה דמשום כיבוד אב יש להמתין לאב, ואם לא ימתינו יש בזה שמץ זלזול בכבוד אב.

אמנם אין זה אלא אם אכן יגיע לביתו בעוד הלילה גדול ויש פרסום גמור לנ”ח אבל אם לא יגיע עד מאוחר וכשיגיע בחצות ליל כבר בטל עיקר מצות פרסומי ניסא לא ימתינו לו, אלא בני הבית ידליקו לפניו. ואף לאלה הנוהגים להדליק בפנים, אם יגיע האב בשעות המאוחרות בשעה שחלק מבני הבית כבר ישנים אין להמתין ולבטל פרסומי ניסא מבני הבית.

אך אף בכה”ג שבני הבית ידליקו לפני האבא, נראה שלא תדליק האשה אלא אחד הילדים, דכבר ביארתי במק”א דלאחר הדלקת האשה שוב אין הבעל יכול להדליק בברכה משום דאשתו כגופו, ומשו”כ עדיף שמי מן הילדים ידליק, ושוב ידליק האב בברכה מדין המהדרין שמדליקים נר לכל אחד ואחד. (ולמנהג הספרדים שאינו מדליק אלא אחד אין בזה נפ”מ).

כך נלענ”ד, ויה”ר שלא ניכשל בדבר הלכה.

Leave a Comment

Scroll to top