You Are Here: Home » Responsa Resource » Marriage and Personal Status » היתר פלגש היום

היתר פלגש היום

Question:
יש מקריים של מבוגרים שיש הרצון לקשר לאשה לא בנשואין בשביל לימוד התורה וגם בשביל לעזור לאשה בענינים של בריאות. יש הרבה ביעות לחתן כדי לעשות הקשרים האלו.
גם כן הילדים הרבה פעמים כנגד וגם יש אלמנות בלי ילדים והם לבד.
אין טוב לאיש להיות לבד.

יש היתר של יעקב עמדן. אבל יש שלא מקבלים את זה.

מה אתם חושבים האם מותר או אסור.

Answer:

האם בכלל מותר פילגש או אסור, למעשה זה מחלוקת ראשונים, לדעת הרמב”ם דין פיגלש הותר רק למלך, ולא לשאר העם, ולכן לדעתו אדם רגיל שלוקח פילגש עובר על איסור דאורייתא. ולדעת הראב”ד פילגש הותר גם לפשוטי העם. בשו”ת שאילת יעב”ץ (ח”ב סי’ טו) האריך בענין, ונטיותו הוא כי מעיקר הדין מותר פילגש גם לפשוטי העם. אולם כמעט כל הפוסקים חולקים בענין.

כדאי רק לעיין בספר שו”ת זכר יהוסף סי’ לח (רבי יוסף זכריה שטרן, גאון נדיר, מרבני ליטא לפני יותר ממאה שנה, ספרו נדפס ע”י מכון ירושלים תשנ”ד) איך שלא חסך את לשונו בענין: “בהיות שכל יסוד דבריו על פי דברי השאילת יעב”ץ שתקע עצמו במחלוקת הראשונים מה שכבר נחתך הדין כהרמב”ם, ולדחות בזרוע דברי הריב”ש והרדב”ז בענין פילגש, וכבר לעזה עליו המדינה כולה, וכל צורב המתגלגל לדבר על אודותיו אשר כבודו בזה הסתר דבר. וכן בהיות מעלתו חושש לתקנת איש אחד, ולא שם על לבבו עד כמה הדברים מגיעים והקילקולים הרבים שיוכלו להסתובב מכאלה בכל העולם”. אח”כ המשיך בתוקף בדבר האיסור בענין.

יצויין, כי הנזכר כאן הוא בענין עצם הדין אם הותר פילגש או לא. אולם מאחר שיש בענין זה חששות נוספים, כתבו הראשונים שודאי אסור להורות היתר בענין.

דעתו של הרמב”ם, אצטט את דבריו (הלכות אישות פרק א’ הלכה ד’) “קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך לו, וזו היא הנקראת קדשה, משנתנה התורה נאסרה הקדשה שנאמר לא תהיה קדשה מבנות ישראל, לפיכך כל הבועל אשה לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה”. וכעין זה כתב גם בהלכות איסורי ביאה (פרק יח הלכה א’). וחזר על שיטתו גם בספר המצוות (לא תעשה שנה) “המצוה השנ”ה היא שהזהירנו שלא לבא על אשה בלא כתובה ובלא קדושין והוא אמרו יתברך לא תהיה קדשה מבנות ישראל”.

כך שדוקא הרמב”ם הוא המחמיר בנושא זה. ופירשו המפרשים כי לדעת הרמב”ם פילגש הותרה רק למלך (מה שלא שייך בזמנינו). אמנם יש הטוענים בדעת הרמב”ם כי אם הוא מייחד אותה כפילגש אינו עובר על לאו מן התורה, אולם בכל אופן זה יהיה אסור מדרבנן, שהרי אם אסרו אפילו ייחוד עם הפנויה, בודאי אסרו ביאת פנויה. וזהו שיטת הרבה מהראשונים כי איסור ביאת פנויה היא מדברנן, וביניהם שיטת הרמב”ן שככל הנראה לדעה זו היתה כוונתך.

Leave a Comment

Scroll to top