You Are Here: Home » Responsa Resource » The Jewish Home » מניעת הריון ע״י גלולות

מניעת הריון ע״י גלולות

Question:
הרב כתב כאן באחת התשובות לאחר שביאר כל הסוגיא של ג׳ נשים משמשות במוך, להתיר לכל הנשים העוס׳ במניעת הריון לשמש בפתילות או משחה שהורג את הזרע
האם עדיף למנוע הריון בגלולות או שלדעתו אין כ״כ הבדל בין פתילות לגלולות
כי מצד אחד יש שמקילים הרבה בפתילות כשיש כל צורך אפילו צורך קצת וגם מצד חשש דימומים, ומצד שני יש שהחמירו בפתילות מכמה טעמים
מה היא דעת הרב בזה ?

האם סדר העדיפות בדרך כלל הוא כזה ?
1. גלולות
2. פתילות
3. דיאפרגמה
4. IUD

שלום וברכה

Answer:

מותר להשתמש במשחה או פתילות של קוטלי זרע לצורך מניעה של שיש היתר לעסוק במניעה

IUDסדר העדיפיות הם כמו שכתבת חוץ מ

שהוא כמו גלולות שאין בו חשש ומותר כל שיש היתר לעסוק במניעה

 

 

Leave a Comment

Scroll to top