You Are Here: Home » Responsa Resource » The Jewish Home » מניעת הריון

מניעת הריון

Question:
מה דעת הרב על אודות אשה שכבר קיימה פריה ורביה שרוצה לעשות ריווח בין הלידות האם עדיף להתיר לה התקן תוך רחמי, גלולות או פתילות ומה דעתו על אשה שלא קיימה עדיין פרו״ר
וברור שכל מקרה היא שאלה בפני עצמה אך כאן השאלה היא ממש על רוב נשים בעירנו ששואלים אחר כל לידה שרוצים ריוח בין הלידות בלי שום סיבה, טענה או בעיה רצינית
Answer:

כל הדרכים שהזכרת של מניעה הם בסדר מבחינת ההלכה

לגבי השאלה של מניעה לגופו, משום מצות פריה ורביה או לערב אל תנח, בזה מאד תלוי בכל זוג

ומקובל שבדרך כלל לעשות כשנתיים הפרש בין הילדים הוא נחשב צורך לבריאות האשה והילדים

אבל אי אפשר לתת בזזה כללים וצריך לדון כל מקרה, והרבה פעמים צריכים הרבה יותר זמן בין ילדים

Leave a Comment

Scroll to top