You Are Here: Home » Responsa Resource » The Jewish Home » מניעת הריון משום מצב כלכלי

מניעת הריון משום מצב כלכלי

Question:
שלום וברכה
מה דעת מרן בענין זוג אברכים שכבר קיימו מצות פריה ורביה ויש להם כמה בנים ופרנסתם כעט במצב טוב וגם לעתיד על פי הטבע יהיה להם פרנסה המספיקה לפרנס ולחתן אותם. אך השאלה היא על להביא יותר ילדים שעל פי הטבע לא יספיק להם הפרנסה כי הם בני זוג אברכים ולא יהא פרנסה המספיקה על פי הטבע וכ״ש לחתן אותם יהיה במצב קשה מאד. האם ניתן לקחת בחשבון את זה כדי למנוע מעכשיו הריון או שאמרינן שנסתרים דרכי ה׳ ו א״א לחשוב על העתיד יותר מדי.

וכן רוצים אנו לדעת על זוג שכעט הבעל לומד בכולל אך פרנסתו מצומצמת מאד וקשה להם להביא יותר ילדים האם ניתן להם רשות למנוע הריון אחרי שכבר קיימו מצות פריה ורביה כדי שימשיך ללמוד בכולל או שיתעסק בפרנסתו לפי צורכו על דעת שיבטל מלימודו הרגיל.

Answer:

בדרך כלל טעמי פרנסה כשלעצמם אינו סיבה לעסוק במניעת הריון. אלא יש לבטוח שהפרנסה מהקב”ה שיזמין לאדם כל צרכי משפחתו. אבל יש מצבים שכבר יש כמה ילדים ובגלל הלחץ של פרנסה שורר מצב של לחץ בבית שפוגע בילדים ושלום בית. ובמקרה כזה י לפעמים צורך של מניעת הריון. וכן בין ילד לילד לתת לאשה להתאושש מלידה הקודמת. זה ככלל אמנם שאלות כאלו הם מאד אישיות, וצריך להתייעץ עם רב שמכיר אותו מקרה מקרוב. בברכה

Leave a Comment

Scroll to top