You Are Here: Home » Teshuvot of Maran HaRav » Bracha of “Lehachniso” for absent father

Bracha of “Lehachniso” for absent father

Question:

A father is unable to be physically present at the bris of his son. May he listen in and even video in via skype, and when the proper time arrives make the bracha of “lehachniso bbriso shel avraham avinu” on his own?

Answer:

When it is impossible for him to be present he may phone or video in and make the bracha on his own.

 

תשובת מורנו הרב

במי שיושב לדאבון לב בבית האסורים ונולד לו בן זכר והשלטונות לא הסכימו לשחררו לברית, האם הוא יכול לשמוע בטלפון את כל הקורות בברית ובהגיע תורו יברך ברכת להכניסו בטלפון וכל העם השומעים את הקולות יענו אמן. נראה לכאורה דשפיר קעביד דבין אם ברכת להכניסו ברכת המצוה היא והאב מברך כיון שמילת בנו מוטלת עליו ואף כשהמוהל מל מ”מ האב מקיים מצוה במעשה המוהל שהוא שליחו, ובין אם ברכה זו ברכת השבח הוא וכמ”ש תוס’ (שבת קל”ז ע”ב) לכאורה אין נוכחותו בשעת המילה מעכבת.ובאמת יש חידוש עצום בברכה זו מה שלא מצינו בשום מקום דתיקנו שתי ברכות על מצוה אחת, ובשלמא אם ברכת האב ברכת השבח היא, אין בזה כל פלא, וכיוצא בזה מצינו ברכות אירוסין ונישואין, ובמצוות רבות מברך ברכת הזמן, ובנר חנוכה ומקרא מגילה ברכת שעשה ניסים בנוסף לברכת המצוה, אבל אם בברכת המצוות עסקינן לא מצינו שתיקנו שתי ברכות על מצוה אחת. וכתב בזה הבית יוסף (יו”ד סימן רס”ה) בשם הגהות מיימוניות (פ”ג ממילה אות ג’): “כתבו בשם רבינו שמחה לא ידעתי מה טיב ברכת להכניסו וכי לא סגי בהאי ששלוחו מברך על המילה ושמא כיון שהמוהל בלא האב שייך במצות המילה כדאמרינן פרק קמא דקידושין (כ”ט ע”א )הילכך תקינו ליה רבנן ברכה אחרת לאב. ואם מלו האב ובירך להכניסו סגי ליה בהכי, מיהו כיון דכבר תקינו למוהל לברך על המילה לא ישנה המטבע ומברך שתים.” הרי לן טעם לשבח בברכת להכניסו שעל האב אף אם ברכת המצוה היא. וידוע מה שנחלקו גדולי הזמן בשומע דרך הטלפון אם יכול לצאת ידי חובתו, והארכתי בזה בכמה תשובות, אך אין בזה נפ”מ לני”ד דהלא אין האב מוציא אחרים בברכה ואין מי שיוצא ידי חובתו על ידו, וא”כ למה לא יברך בטלפון. דזו פשיטא לן דהשומע ברכה בטלפון יענה אמן דלא גרע מאלכסנדריא של מצרים שמרוב דוחקא דציבורא לא היו כולם שומעין והיו מניפין בסודרין כדי שיענו אמן, דכל שאין צריך לצאת ידי חובתו יכול לענות אמן אף כשאינו שומע כלל את הקול המברך ובלבד שיענה תוך כדי דיבור לברכה, וכן גם בני”ד

2

סוף דבר אף שהדברים נראים דברי חידוש, לענ”ד יכול האב לברך ברכת להכניסו דרך הטלפון תיכף לאחר ברכת המוהל כמנהג אשכנז במקום המצאו והציבור ישמע ויענו אמן. “אלקים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות” (תהלים ס”ח ז’), במהרה ישוב לביתו ויזכה לגדל את בנו לתורה לחופה ולמעשים טובים

Leave a Comment

Scroll to top