You Are Here: Home » Responsa Resource » making salt water on shabbos, tikkun ochelin

making salt water on shabbos, tikkun ochelin

Question:
בס”ד

א. במ”ב שכ”א סקי”ד הביא בשם הט”ז לבאר את המנהג שנהגו למלוח צנון לפי ששופכים חומץ, והוסיף “וכ”ש אם שופכין שמן תיכף שהשמן מחליש כח המלח”. ולעיל במ”ב סק”י כתב בעין עשיית מי מלח יש מקילין אם נותן שמן על המלח ואח”כ מים שאין לאסור משום “מי מלח” שלשיטתם השמן מחליש המלח. ובשה”צ סק”ז הביא שיש חולקים בדבר. וצ”ע האם בדין מליחת הצנון יש להקל לכו”ע בנתינת השמן או שמא תלי במח’ הפוסקים שהביא בסק”י ורק רצה לבאר את המנהג

 בעשיית מי מלח מיקל מחמיר המ”ב כשנותן שמן אח”כ ומשמע גם אם עושה כן מיד, מ”מ מחזי כמעבד ואסור, וכל ההיתר הוא רק אם נותן שמן לפני כן. אבל בדין כבשים המ”ב מיקל גם אם נותן  השמן אח”כ משום שהשמן מבטל כח המלח. וכ”ש שיש להקל אם נותן השמן קודם המלח. ומה שמציין בדין עשיית מי מלח לשיטות המחמירים נראה ששם בעשיית מי מלח הוא איסור משום נראה כעיבוד ולכן כל שעושה מעשה שנראה כעיבוד אסור. מה שאין כן בכובש כבשים טעם הש”ע הוא משום מחזי  כמבשל [והמ”ב מביא מרש”י שגם בזה הטעם משום שהוא דמי למעבד] ונראה שבזה שהוא משום בישול יש יותר מקום להקל כל שעושה משהו לעכב תהליך המחזי כמבשל גם אחרי ששם המלח ולכן היקל בדין זה יותר מעשיית מי מלח 

ב. בליל הסדר כאשר המסובין מרובים ושכחו להכין מי מלח, וטורח שכל אחד יכין מעט לידו האם יש להקל לשפוך שמן על המלח ואח”כ ליתן מים וכשיטת המקילים בדבר. ואם יש איזה גרעון בטבול של הכרפס אם יהיה מעורב שמן במי המלח.

במ”ב שם ס”ק י’ כתב שבשמן אין עליהם שם מי  מלח ואם כן נראה שודאי יש חסרון בקיום המנהג לטבול במי מלח. ואפשר לעשות כמות קטנה לצורך כל המסובין

ג. אם יש לו מי מלח מרובים האם מותר להוסיף עליהם מים נקיים על מנת להרבות את מי המלח, ואם דומה למש”כ במ”ב סוף סקט”ו בנתינת יין בחומץ

מדברי המ”ב שם נראה שאכן נחשב כעושה מי מלח ואסור כל שהוא אינו כמות מועטת לאותו סעודה

ד. ירק שאין דרך לכובשו האם יש איסור כבישה בו או לא, דשמא לא גזרו חכמים אלא בדבר שדרך לכובשו.

בשבות יעקב ח”ב סימן יב כתב להתיר ירקות קלופות וחתוכות שאין דרך לכובשם כך ולכאורה הוא הדין בזה בדבר שאין הדרך כלל לכובשו

ה. כבישת ירק בחומץ או במי מלח האם שיעור האיסור הוא בי”ח דקות או אפילו בפחות, והאם הכובש במים משך כ”ד שעות עובר איסור כבישה או אינו שייך לדינים אלו כלל.

כל שכובש כדי שיתחמץ עובר איסור זה מיד אף שכבישה הוא יח’ דקות אבל כל שהתחיל עבר איסור, אבל אם טובל במי מלח או חומץ והוציא מיד לכאורה זה דומה לשפיכת שמן אחר המלח שמותר, אבל אין לשהות כלל תוך החומץ

לא מצינו שגזרו על כבישה במים שלוקח הרבה זמן ואינו מחזי כמעשה מבשל

ו. אותם המפזרים חומץ על ירקות חתוכים באופן שאינם שרויים ממש בתוך החומץ האם יש לחוש לאותם חתיכות הנמצאות בתחתית הקערה שהם שרויות לגמרי, שיש בזה איסור כובש, או שמא כיון שהם החלק הטפל שבקערה אין בהם איסור.

אם עושה כן כדי שיחמיצו יש לאסור ולא מובן מה שייך כאן עיקר וטפל אם כך כוונתו

ז. מלפפונים שנגמרה כבישתן ועדיין שרויים הם במי המלח והוציא אותם בשבת לאוכלם ונשארו לו מעט האם מותר להחזירם למי כבישתן או שמא יש לחוש שהכבישה מוסיפה להם אורך ימים והוי ככובש כבשים

לא גרע ממאכל בן דרוסאי ומבושל כל צרכו וגם כאן נראה שמותר, וכמובן שכאן לא שייך תנאי חזרה

Leave a Comment

Scroll to top