You Are Here: Home » Customs

Customs of Chuppah

"גם נוהגין לכסות פני הכלות הצנועות, ואינן מקפידות במה מקדש אותן" (אהע"ז רמ"א סימן ל"א ס"ב). "וי"א דחופה אינה יחוד, אלא כל שהביאה החתן לביתו לשם נשואין (כ"כ הר"ן בשי"א ריש כתובות). וי"א שהחופה היא שפורסין סודר על ראשם בשעת הברכה (הב"י הביאו). וי"א דחופת בתולה משיצאה בהינומא, ואלמנה, משנתייחדו (תוספות פ"ק דיומא). והמנהג פשוט עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסים שם יריעה פרוסה על גבי כלונסות, ומכניסים תחתיה החתן והכ ...

Read more

Placing 10 Pieces of Bread for Bedikas Chametz

Placing 10 Pieces of Bread for Bedikas Chametz Before beginning the search for chametz on the night of the 14th of Nissan, it is customary to take ten pieces of chametz, and scatter them throughout the house.[1]  In the course of the search for lost chametz, these ten pieces are also gathered, and burned together with any chametz that may be found. What is the purpose of this custom?  Bedikas chametz is a s ...

Read more

Reciting לדוד ה אורי in Elul

The first letters of the verse, “I am to my Beloved as my Beloved is to me,” אני לדודי ודודי לי spell the word אלול, signifying the love between Bnei Yisrael and our Father in Heaven that pervades this special month.[1]  Yet perhaps a phrase of fear and trepidation would have been more appropriate to prepare us for the terrifying judgment of Rosh Hashana and Yom Kippur.  The Rambam writes that we cannot eve ...

Read more

Customs of Lag Baomer – Burning Clothes

במנהג שריפת בגדים במדורת ל"ג בעומר "ומעיד אני באמת כי בילדותי שמעתי פה מרבני קשישאי רבני הספרדים אשר אבותם ראו וספרו להם, כי הרב הקדוש רבי חיים בן עטר זיע"א היה פעם אחת בהילולא פה עיה"ק צפת ת"ו וכשעלה למירון…ובעת ההילולא היה שמח שמחה גדולה, ושרף כמה בגדים יקרים לכבוד הרשב"י זיע"א, וגם הזקנים הספרדים פה ידעו ושמעו זה" (הגר"ש העליר קונטרס "כבוד מלכים"). א כתבו הפוסקים לדון במנהג זה אם מותר להטיל בגדים יקרים א ...

Read more

Shehecheyanu for Leidas Bas

Question: Sholom The MB (siman 223) is famously mechadesh that one makes a Shehecheyone when one has a daughter - many poiskim argue, R Shlomo Zalman and R Elyashiv amongst others.. What is Moreinu`s opinion in this matter, and does it make a difference if a. its a first daughter? b. he is personally genuinely exceedingly happy for the safe birth? Answer: One may make a Shehechiyanu upon the birth of a daug ...

Read more

Machine Matza – Moreinu Harav Shlit”a

בירור השיטות במצות מכונה מורנו הרב שליט”א הנה לפני כמאה ותשעים שנה רעשה כל עולם התורה ונרעדו אמות הסיפים במחלוקת הגדולה בענין מצות מכונה, וגדולי ישראל עמדו אלה מול אלה, אלה אוסרים בתכלית האיסור ואלה מתירים ואף רואים במצות אלה הידור וחומרה. בראש האוסרים עמד הגר”ש קלוגר שאף הוציא לאור קונטרס “מודעא לבית ישראל” ובו לקט מתשובות האוסרים, הדברי חיים, החידושי הרי”ם, הגרמ”ז אטינגר בעל שו”ת מאמר מרדכי ועוד רבים מגדו ...

Read more

Zman Tefillas Mincha

Question: Shalom! Now in world of yeshivos is accepted to says that it is impossible to daven Mincha after sunset even bediavad, as not accepted rely on Rabbeinu Tam. Is this correct? Thank You! Answer: There are varied minhagim with regards to davening mincha after shkiya. Chassidim rely on the opinion of Rabbenu Tam and even lchatchila daven after shkiya. The Litvish and Bnei Yeshiva are makpid to daven b ...

Read more

Lighting Addintional Ner for Shamash

Question: The Remo 673 seems to hold (see M'B s`k 19) that ideally one should davka use the shamesh for lighting the menorah, and not an additional candle. How do we fulfill this nowadays with our oil menorahs, when we light with a candle and light an additional oil shamesh ? Answer: While the Rama recommends not lighting an additional light at all, the purpose of this is to create a היכר as to which night ...

Read more

Kevura After Cremation

Question: Is there a purpose to bury in a jewish cemetery, someone who r"l was cremated? Does it make a difference if they were not frum, and could be considered tinok shenisha? Thank you. Answer: While there is no obligation to perform burial in such an instance, in the event we are dealing with a tinok shnishbeh, there would be prohibition from providing him burial, as many totally non observant are provi ...

Read more

Tefilla for Government

Question: Kvod HoRav Shlite, It is clear from different psukim, from the mishna in oves, from gemores, from rishonim and acharonim amongst them gedole haposkim (chatam sofer, aruch hashulchan...) that a tfille for the prayer for the welfare of the government is to be said. Why do not we follow we this old tradition nowadays? Would it be proper to reintroduce it? Answer: While it is certainly fitting to pray ...

Read more
Scroll to top