You Are Here: Home » Shiurim of Maran HaRav

A New Beginning

היום הזה נהיית לעם לה' אלקיך “Today you have become a nation to Hashem your G‑d.”[1] Rashi explains that the word “today” refers not to the specific day on which Moshe delivered this message to Bnei Yisrael.  Rather it means that on each and every day we must feel as if we had just now entered into a covenant with Hashem. Constant renewal is the key to remaining fresh and energetic in Hashem’s service.  Oth ...

Read more

The Zealot’s Reward

In this week’s parshah, we learn about the reward claimed by Pinchas for his zealotry in defending Hashem’s honor: “Behold, I grant him My covenant of peace.”  Rashi explains that Pinchas justly earned his reward.[1] What does Rashi mean to add?  Is it not obvious that Pinchas deserved reward for fulfilling this important mitzva, in which he sanctified the Name of Heaven, and prevented a plague that could h ...

Read more

The Savagery of Yishmael

Unable to curse Bnei Yisroel, Bilam returned to his homeland in disgrace.  But before he went, he turned his powers of prophecy to the future, to gaze behind the curtains of secrecy, and foretell what would befall the nations of the world in the end of days.  Among these prophecies, he said the following possuk:   "וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל."   “And he lifted his parable (employed his po ...

Read more

Learning Torah L’Shma

Torah L'Shma Introductory Note Our Sages[1] have greatly commended one who learns Torah לשמה-Lishmo-literally, for its own sake.[2] Many times in the Talmud [Pesachim 50b, Nazir 23b, Horiyos 10b, Sotah 22b, Sotah 47a, Sanhedrin 105b, Erchin 16b] they have stated that one should always learn Torah, even if it not Lishmo, for through this one will eventually reach Lishmo. The goal, though, is total Lishmo. Tw ...

Read more

Quinoa on Pesach

Question: Is Quinoa permissible for Pesach use for Ashkenazim who do not eat kitniyot? Answer: One should be stringent and treat quinoa as kitniyot on Pesach. :תשובת מורנו הרב נשאלתי ע”י רבים בזרעוני קינואה שלאחרונה רבים הצורכים אותם כמאכל בריאות, והוא מעין מין קטניות ועושין ממנו מעין דייסה ומיני מאפה, האם יש בזה איסור קטניות בפסח. ולאחר דרישה וחקירה נתברר לי שמזון זה היה עיקר מזונם של בני שבט האינקה בדרום ...

Read more

Pets on Shabbat

מוקצה דבעלי חיים הן הלכה פשוטה היא דבעלי חיים מוקצין בשבת וכמבואר במשנה (שבת קכ"ח ע"ב) לגבי אפרוחים, תרנגולים, עגלים וסייחים, וכ"ה בשו"ע (סימן ש"ח סעיף ל"ט – מ') "אסור לטלטל בהמה, חיה ועוף, ואעפ"י כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים, כדי שיעלו וירדו בו, ובעודם עליו, אסור לטלטלו: כל בהמה חיה ועוף מדדים אותם בחצר, דהיינו שאוחז בצוארן ובצדדים ומוליכן, אם צריכין הבע"ח לכך, ובלבד שלא יגביהם בענין שיעקרו רגליהם מן ...

Read more

Chanuka – Question of the Beis Yosef

The Beis Yosef’s Question The Beis Yosef[1] asks why the festival of Chanuka was instituted for eight days. Since the Chashmonaim found one jar of oil that would have been sufficient for the first night[2] it would seem that the first night wasn’t miraculous. This question is also asked by the Tosfos HaRosh[3]. It is very interesting to note that both of them give almost identical answers to this question. ...

Read more

Tanach as a Halachic Source

במה שלמד אחד הרבנים ממה שכתבתי במנחת אשר על התורה (דברים סימן ל"ב) בענין שאלת הפגיעה באזרחים בשעת מלחמה, והבאתי ראיות מן התורה והנביאים, והוכיח מזה דלשיטתי אפשר ללמוד הלכה פסוקה מן תנ"ך, ושאלת אם אכן יש לי בזה דעה עקרונית. וכתבת דשמא דיני מלחמה שאני ואין ללמוד מזה לשאר דיני תורה. ובאמת הדגשתי בשיעור שאמרתי בענין הנ"ל, דמכיון דמאז חורבן בית שני בטלה המלכות מישראל, ועם ישראל לא ניהלו מלחמות ולכן לא מצינו דיני ...

Read more

Elul – A Time for Return

 Elul - A Time for Return Elul is a time for returning.  Some return to their offices after summer vacation to resume their regular work schedule.  Some return to yeshiva after “bein hazemanim” to begin the Elul semester, much as they would begin any other semester of yeshiva study.  Still others view Rosh Chodesh Elul in an entirely different light, recognizing its true potential as a unique window in time ...

Read more

Shavuos – The First Commitment

The Torah refers to Shavuos as “Yom  HaBikkurim – the Day of the First Fruit Offerings,”[1]making no mention of it as the Festival of Kabbalas HaTorah.  Nonetheless, this is how it is widely observed and how it is called in our prayers: “zman matan toraseinu – the time of the giving of our Torah.”  It is therefore all the more fascinating that a calculation of the dates provided in the Chumash and Gemara re ...

Read more
Scroll to top