You Are Here: Home » Shiurim of Maran HaRav (Page 3)

Lag Baomer – The Legacy of Rebbi Akiva

"ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא: זה כלל גדול בתורה." “‘Love your neighbor as yourself.’[1] Rebbe Akiva taught that this is the essence of the entire Torah. [2]”   We now find ourselves in the midst of Sefiras HaOmer, during which we mourn the passing of Rebbe Akiva’s 24,000 students who died between Pesach and Shavuos, for failing to treat one another with the appropriate respect.  The Gemara tells us ...

Read more

The Letters of Creation

בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין, אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא מדעת אומן, והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו, אלא דיפתראות, ופינקסאות יש לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים, היאך הוא עושה פשפשין, כך היה הקב”ה מביט בתורה, ובורא את העולם, והתורה אמרה בראשית ברא אלהים, ואין ראשית אלא תורה, היאך מה דאת אמר  “ה’ קנני ראשית דרכו.” When a mortal king builds a castle, he does not follow his own whim.  He consults an archi ...

Read more

Proper Time for Sefiras Haomer

כתב השו"ע בסימן תפ"ט ס"א "ואם שכח לספור בתחילת הלילה הולך וסופר כל הלילה". ומשמע מדברי המחבר דלכתחלה צריך לספור בתחילת הלילה, ושני טעמים יש בהלכה זו. א: זריזין מקדימין למצוות וכשם שיש להזדרז בקיומה של כל מצוה כך גם במצוה זו. (ועיין מנחת אשר בראשית סימן כ"ב דלא בכל המצוות אמרו הלכה זו ואכמ"ל). ב: משום תמימות, ועיין במשנה ברורה שם סק"ד ד"הולך וסופר כל הלילה" דכל זמן שלא עבר כל הלילה "לא נפיק מכלל הכתוב תמימות ...

Read more

Purim in Givat Zeev

נשאלתי בענין מקרא מגילה בגבעת זאב. זה שנים שנוהגים לקרוא שם בי"ד כדין ערי הפרזות, אך טוענים שאין לקבוע בזה דין מנהג כיון ששכונה זו יחסית חדשה ומעולם לא ישבו גדולי תורה על המדוכה לקבוע הלכה בענין זה, אלא שהמוני העם נהגו לקרוא בי"ד כרוב העולם. השאלה התעוררה בשנה זו עקב פרסום חוברת לביסוס הטענה שמקום קבורתו של שמואל הנביא "רמה" היא, והעיר רמה מוקף חומה מימות יהושע ב"נ. ואם אכן כך נמצא שגבעת זאב נראית ואולי סמו ...

Read more

Bris Milah in Case of Danger

“וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלקים” (כ”א ד’). “תניא מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול ת”ש א”ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מעשה בארבע אחיות בצפורי שמלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית ומת רביעית באת לפני רבן שמעון בן גמליאל אמר לה אל תמולי ודלמא אי אתיא שלישית נמי הוה אמר לה א”כ מאי אסהדותיה דר’ חייא בר אבא ודלמא הא קמ”ל דאחיות… מא ...

Read more

Parshas Noach – The Seven Mitzvos of Bnei Noach

"ויום ולילה לא ישבתו" (בראשית ח' כ"ב). א   בסנהדרין (נ"ח ע"ב) מבואר דמלבד ז' מצוות שנצטוו בהן בני נח בשב ואל תעשה ישנן מצוות נוספות שנצטוו בקום ועשה, ואחד מהם דאסור לשבות ממלאכה ביום השבת ואם שבת חייב מיתה וילפינן זאת מקרא ד"יום ולילה לא ישבותו", עוד מבואר שם דלאו דוקא ביום השבת אלא הוא הדין בשאר ימי השבוע, יעו"ש. וז"ל הרמב"ם (פ"י מהל' מלכים ה"ט) "וכן עכו"ם ששבת אפילו ביום מימות החול אם עשה אותו לעצמו ...

Read more

They prefaced “we will do” to “we will hear”

הקדימו נעשה לנשמע   R’ Elazar said: at the time Israel preceded “we will do” to “we will hear,” a Heavenly voice emanated and said to them:”Who revealed to My children this secret which the ministering angels use?” For it is written that this is the way of the ministering angels: “Bless Hashem, O His angels; the strong warriors who do His bidding, to hear the voice of His word.”  First it is written: “who d ...

Read more

Circumventing the Heavenly Tribunal

The Yom Kippur service begins with vidui (confession), which is recited before the final meal of erev Yom Kippur, and should ideally be recited again before nightfall.[1]  Vidui is an essential element of teshuva, and therefore a central theme of Yom Kippur, repeated a total of ten times over the course of the day (corresponding to the ten times that the Kohen Gadol uttered Hashem’s holy Name).[2]  On this ...

Read more

The Month of Elul: Trepidation and Joy

During the month of Elul, Ashkenazic custom is to blow shofar each morning after Shacharis, and to recite the chapter of Tehillim beginning, " לדוד ה' אורי וישעי- By David, Hashem is my light and my salvation," twice each day. These two customs were chosen to prepare us for the days of judgment to come.  What is their significance, and how do they relate to one another? Shofar blowing awakens our hearts wit ...

Read more

The Higher Path of Teshuvah

The Midrash presents a perplexing discussion on the topic of teshuvah:   אמרו לו תלמידיו לרבי אליעזר, רבינו "אמור לנו היאך נעשה תשובה ונחיה." מיד פתח ואמר, "יענך ה' ביום צרה", זו היא שנאמר ברוח הקודש על ידי שלמה בן דוד מלך ישראל, "דודי שלח ידו מן החור ומעי המו עליו." Rebbe Eliezer the Great was once asked by his disciples: "Rabbeinu, teach us how to do teshuvah, so that we may live." He answered them b ...

Read more
Scroll to top