You Are Here: Home » Teshuvot of Maran HaRav

Tanach as a Halachic Source

במה שלמד אחד הרבנים ממה שכתבתי במנחת אשר על התורה (דברים סימן ל"ב) בענין שאלת הפגיעה באזרחים בשעת מלחמה, והבאתי ראיות מן התורה והנביאים, והוכיח מזה דלשיטתי אפשר ללמוד הלכה פסוקה מן תנ"ך, ושאלת אם אכן יש לי בזה דעה עקרונית. וכתבת דשמא דיני מלחמה שאני ואין ללמוד מזה לשאר דיני תורה. ובאמת הדגשתי בשיעור שאמרתי בענין הנ"ל, דמכיון דמאז חורבן בית שני בטלה המלכות מישראל, ועם ישראל לא ניהלו מלחמות ולכן לא מצינו דיני ...

Read more

Making Sushi on Shabbos

Question: Is it permissible to make rolls of sushi on Shabbos [assuming I avoid the issue of Bishul]? Answer: Sushi should not be made on Shabbos, as this violates the prohibition of Boneh, one of the 39 melachos of Shabbos. תשובת מורנו הרב שאל כת"ר אם מותר לעשות "סושי" בשבת אף שאין דעתי מוחלטת בענין זה לענ"ד יש להחמיר ולהמנע מכך, ואבאר טעמי הנה לכאורה יש לדון בזה משום שלש מלאכות, בונה תופר ומכה בפטיש, ואתח ...

Read more

Birkas Hatorah on Shavuos Morning

Question: How should one who stays up the whole on Shavuos conduct himself in the morning with regards to Birkas Hatorah? Answer: The minhag accepted by many is too hear the birkas hatorah from one who slept and is obligated according to all opinions. In fact one may make the brachos himself, even if he did not sleep. If one had slept during the day of Erev Shavuos certainly he could make the brachos himsel ...

Read more

Necessary parts of the Haggadah

Necessary parts of the Haggadah Question: I recall hearing from Rav Asher Weiss a number of years ago that in addition to פסח מצה מרור there was an additional part of מגיד that he felt was integral to recite. I don't remember which part that was. In addition, if one was creating a list for a doctor or someone else who simply didn't have the time recite the entire Haggadah, what would that look like? What pa ...

Read more

Kohanim on Airplanes

טיסת כהנים מעל ביה"ק לאחרונה רעשה הארץ כאשר נודע שכל הטיסות היוצאות מישראל עוברות מעל בית הקברות בחולון  ודנו הגדולים אם יש היתר לכהנים לטוס מחשש טומאת כהנים, ואכתוב מה שעלה בדעתי בתשובה לשאלת רבים. הנה עיקר השאלה היא בסוגיא דאהל זרוק אם שמיה אהל דהמטוס הלא אהל זרוק הוא, ובכמה  מקומות בש"ס (עירובין ל' ע"ב, גיטין ח' ע"ב נזיר נ"ה ע"ב ועוד) הובאה מחלוקת רבי ור"י בר' יהודה במי שנכנס  לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל ...

Read more

IVF and Kehuna

Question: If a kohen and his wife have a son through IVF, is the son a kohen? Answer: Yes, he is considered his son in every respect including to being a Kohen. תשובת מורנו הרב במה ששאל לדעתי בתינוקות שנולדו מטיפולי הפריה חוץ גופית (IVF) אם מילתן דוחה שבת. ידעתי וגם שמעתי שיש מגדולי הדור שפסקו שאין מילתן דוחה שבת, אך לענ”ד נראה טפי דיש למולן בשבת. ומקור סוגיא זו בחגיגה (י”ד ע”ב) “בתולה שעיברה מהו לכהן גדול” ...

Read more

Tolaim [bugs] in Water and Fish

Question: What is the Gaavad’s opinion regarding 1) copepods in NY water, that R. Belsky permitted and other poskim forbade and 2) anisakis in fish? Answer:  If the water in fact contains a high instance of infestation which we would define as a commonly found issue, the water should ideally be filtered [one should clarify the conditions of the drinking water in his area].  One who has good eyesight and loo ...

Read more

Kashrus of Goose Liver

Kashrus of Goose Liver Question: Kvod Harav, what is your view and psak halacha in regards to the consumption of goose liver which has presumably been force fed, assuming there was no issue of treifos in the veshet/kaneh, but rather due to tzaar baalei chaim, from the little bit that I have seen, being that its done for mankind, and its done by a non jew, and it may only be a D'rabanan, would that impose an ...

Read more

Using Child to Open electronic Door on Shabbos

Using Child to Open electronic Door on Shabbos Question: Shalom! Here in Russia we have electronic locks on house doors. On Shabbat when davening is late we have difficulty to get in because a neighbors do not come and go at that time, so we have to wait for a long time. So is it possible to give an electronic key to a two years old baby and he bring it (without eruv) and unlock a door himself? Answer: If t ...

Read more

Setting Trap to Kill an Intruder

Setting Trap to Kill an Intruder Question: When leaving ones home for a long time, Is one allowed according to Halacha to put a trap in his safe where he keeps his money potentially killing or maiming the intruder. Answer: One can put protective measures around his house and property to keep away and even scare away intruders, such as a watch dog. This way one is warned to stay away and if he enters is hurt ...

Read more
Scroll to top