You Are Here: Home » Posts tagged "bonfire"

Customs of Lag Baomer – Burning Clothes

במנהג שריפת בגדים במדורת ל"ג בעומר "ומעיד אני באמת כי בילדותי שמעתי פה מרבני קשישאי רבני הספרדים אשר אבותם ראו וספרו להם, כי הרב הקדוש רבי חיים בן עטר זיע"א היה פעם אחת בהילולא פה עיה"ק צפת ת"ו וכשעלה למירון…ובעת ההילולא היה שמח שמחה גדולה, ושרף כמה בגדים יקרים לכבוד הרשב"י זיע"א, וגם הזקנים הספרדים פה ידעו ושמעו זה" (הגר"ש העליר קונטרס "כבוד מלכים"). א כתבו הפוסקים לדון במנהג זה אם מותר להטיל בגדים יקרים א ...

Read more
Scroll to top