You Are Here: Home » Posts tagged "kohanim on airplanes"

Kohanim on Airplanes

טיסת כהנים מעל ביה"ק לאחרונה רעשה הארץ כאשר נודע שכל הטיסות היוצאות מישראל עוברות מעל בית הקברות בחולון  ודנו הגדולים אם יש היתר לכהנים לטוס מחשש טומאת כהנים, ואכתוב מה שעלה בדעתי בתשובה לשאלת רבים. הנה עיקר השאלה היא בסוגיא דאהל זרוק אם שמיה אהל דהמטוס הלא אהל זרוק הוא, ובכמה  מקומות בש"ס (עירובין ל' ע"ב, גיטין ח' ע"ב נזיר נ"ה ע"ב ועוד) הובאה מחלוקת רבי ור"י בר' יהודה במי שנכנס  לארץ העמים בשידה תיבה ומגדל ...

Read more
Scroll to top