You Are Here: Home » Posts tagged "pilegesh"

היתר פלגש היום

Question: יש מקריים של מבוגרים שיש הרצון לקשר לאשה לא בנשואין בשביל לימוד התורה וגם בשביל לעזור לאשה בענינים של בריאות. יש הרבה ביעות לחתן כדי לעשות הקשרים האלו. גם כן הילדים הרבה פעמים כנגד וגם יש אלמנות בלי ילדים והם לבד. אין טוב לאיש להיות לבד. יש היתר של יעקב עמדן. אבל יש שלא מקבלים את זה. מה אתם חושבים האם מותר או אסור. Answer: האם בכלל מותר פילגש או אסור, למעשה זה מחלוקת ראשונים, לדעת הרמב”ם דין פיגלש ...

Read more
Scroll to top